Behandelovereenkomst

In het kader van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo)

VOORBEELD BEHANDELOVEREENKOMST

Volledige naam cliŽnt:

Volledige naam nauurgeneeskundige:


Voor iedere behandeling geldt een behandelovereenkomst. Een cliŽnt krijgt deze tijdens het eerste contact uitgereikt en moet voor behandeling getekend worden.

Bepalingen in de behandelingsovereenkomst.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliŽnt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanuit de AVG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling.

Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliŽnt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliŽnten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AVG. Deze is te vinden op de website.

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De cliŽnt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliŽnt in alle fasen van de behandeling. De cliŽnt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliŽnt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens, tenzij de cliŽnt heeft verklaard geen bezwaar te hebben gegevens te overleggen met betrokken hulverleners.

De therapeut verplicht zich de cliŽnt correct door te verwijzen naar een andere hulverlener, indien haar behandeling niet geŽigend en/of toereikend is. De therapeut mag zonder toestemming van de cliŽnt geen (be-)handelingen verrichten en stopt direct met een handeling als de cliŽnt en/of de therapeut dat kenbaar maakt door een simpel "nee" te zeggen. Bij voortzetting van het ongewenste gedrag kan de overeenkomst direkt beŽindigd worden bij.

BeŽindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beŽindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beŽindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beŽindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beŽindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is contant, tikkie of de bank.

Voor klachten over de behandeling kan de cliŽnt eerst contact opnemen met de therapeut. Is de klacht niet op te lossen dan kan men zich wenden tot de broepsorganisatie VBAG, https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html of het overkoepelend orgaan RBCZ. Als dit niet toereikend is met TCZ.

Via VBAG ben ik aangesloten bij de beroepsverzekering Balens.

De cliŽnt heeft het privacyreglement van praktijk Viellevoye gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Viellevoye en cliŽnt stemt in met dit privacyreglement.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie zijn voor verantwoordelijkheid van de cliŽnt.

Datum:                                                    Plaats:

Handtekening therapeut                                       Handtekening cliŽnt
Naam therapeut: A.H. Viellevoye

Praktijkinfo zie website www.viellevoye.nlbel 06 33309552